НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Цени

ЦЕНОРАЗПИС

НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ "НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА" ЕООД, ГР. СОФИЯ

СЧИТАНО ОТ 02.03.2018г.

ВИНО


НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ

ЦЕНА

1

Алкохол

12.00 лв.

2

Относително тегло

8.00 лв.

3

Захари

15.00 лв.

4

Обща киселинност

8.00 лв.

5

Летлива киселинност

12.00 лв.

6

Постоянна киселинност

4.00 лв.

7

Екстракт

4.00 лв.

8

Серен диоксид

12.00 лв.

9

рН

4.00 лв.

10

Цианидни производни

35.00 лв.

11

Желязо, (ААС)

23.00 лв.

12

Мед, (ААС)

23.00 лв.

13

Олово, (ААС)

23.00 лв.

14

Цинк, (ААС)

23.00 лв.

15

Арсен, (ААС)

30.00 лв.

16

Калций, (ААС)

35.00 лв.

17

Натрий, (ААС)

35.00 лв.

18

Органични киселини, HPLC
/винена киселина, лимонена киселина, млечна киселина, ябълчна киселина и други/

28.00 лв.*

19

Захароза, Глюкоза, Фруктоза, Глицерин, HPLC

34.00 лв.*

20

Изкуствени подсладители, HPLC

/Ацесулфам К, Захарин, Аспартам/

34.00 лв.*

21

Сорбинова киселина /спектрофотометрично/

25.00 лв.

22

Фенолни вещества, HPLC
/галова киселина, кафеена киселина, катехин, епикатехин и други/

28.00 лв.*

23

Метилов алкохол, (GH)

15.00 лв.

24

Естери, като етил ацетат (GH)

15.00 лв.

25

Алдехиди, като ацеталдехид (GH, спектрофотометрично)

15.00 лв.

26

Висши алкохоли, (GH)

20.00 лв.

27

Глицерин, (GH)

27.00 лв.

28

Пепел

29.00 лв.

29

Алкалност на пепел

28.00 лв.

30

Доказване на синтетични багрила

40.00 лв.

31

Диглюкозид на малвидола

50.00 лв.

32

Стабилност при ниска температура

7.00 лв.

33

Стабилност при висока температура

7.00 лв.

34

Излишък на бистрител

5.00 лв.

35

Берлинско синило

5.00 лв. 

36

Оксидазна стабилност

7.00 лв. 

37

Индекс на Фолин-Чикалто

12.00 лв.

38

Сулфати

12.00 лв.

39

Цветни характеристики /интензитет и нюанс на цвета/

19.00 лв.

40

Фенолни вещества /спектрофотометрично/

19.00 лв.

41

Антоциани /спектрофотометрично/

19.00 лв.

42

Проверка на селеронов апарат

50.00 лв.

43

Органолептична оценка

50.00 лв.

44

Наляганe на въглероден двуокис

5.00 лв.

45

Разтворен въглероден двуокис

5.00 лв.

46

Микроскопиране

8.00 лв.

47

Микроскопиране след центрофугиране

10.00 лв.

48

Посявка на твърда хранителна среда за дрожди и плесени

49.00 лв.

49

Посявка на твърда хранителна среда за млечнокисели бактерии

49.00 лв.

50

Посявка на твърда хранителна среда за оцетнокисели бактерии

49.00 лв.

51

Определяне броя на живи микроорганизми след мембранно филтриране

55.00 лв.

52

Транс-ресвератрол (от 1 до 3  проби)

150.00 лв.

53

Транс-ресвератрол (при 4 и повече проби)

30.00 лв.

54

Хлориди

19.00 лв.

55

Бор

35.00 лв.

*Посочените цени са за една проба и са без начислен 20% ДДС.

 

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ДЕСТИЛАТ, СПИРТНИ НАПИТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ

ЦЕНА

1

Алкохол

12.00 лв.

2

Относителна плътност

8.00 лв.

3

Захари

15.00 лв.

4

Обща киселинност

8.00 лв.

5

Летлива киселинност

12.00 лв.

6

Метилов алкохол, (GH)

15.00 лв.

7

Естери, като етилацетат, (GH)

15.00 лв.

8

Алдехиди, като ацеталдехид, (GH)

15.00 лв.

9

Висши алкохоли, (GH)

20.00 лв.

10

Денатуриращ агент, (GH)

30.00 лв.

11

Глицерин, (GH)

27.00 лв.

12

Пропилен гликол, (GH)

27.00 лв.

13

Етилкарбамат

100.00 лв.

14

Серен диоксид

12.00 лв.

15

рН

4.00 лв.

16

Фурфурал

35.00 лв.

17

Цианидни производни

35.00 лв.

18

Сух екстракт

28.00 лв.

19

Желязо, (ААС)

23.00 лв.

20

Мед, (ААС)

23.00 лв.

21

Олово, (ААС)

23.00 лв.

22

Цинк, (ААС)

23.00 лв.

23

Натрий, (ААС)

35.00 лв.

24

Калций, (ААС)

35.00 лв.

25

Интензитет на цвета /спектрофотометрично/

19.00 лв.

26

Фенолни вещества, HPLC /галова киселина, ванилинова киселина, кафеена киселина, катехин, епикатехин, сирингалдехид и други/

28.00 лв.*

27

Пепел

29.00 лв.

28

Летливи азотни вещества

30.00 лв.

29

Танин /дъбилни вещества/

15.00 лв.

30

Време за обезцветяване на разтвор на KMnO4

12.00 лв.

31

Чистота /Савал/

15.00 лв.

32

Тест за абсорбиране на ултравиолетова светлина /спектрофотометрично/

19.00 лв.

33

Идентичност

10.00 лв.

34

Бистрота

3.00 лв.

35

Органолептична оценка

50.00 лв.

36

Външен вид, цвят и мирис на спирт

10.00 лв.

*Посочените цени са за една проба и са без начислен 20% ДДС.

 

ОЦЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ

ЦЕНА

1

Алкохол

12.00 лв.

2

Относителна плътност

8.00 лв.

3

Летлива киселинност

12.00 лв.

4

Обща киселинност

8.00 лв.

5

Общ екстракт

28.00 лв.

6

Желязо, (ААС)

23.00 лв.

7

Мед, (ААС)

23.00 лв.

8

Серен диоксид

12.00 лв.

9

Органолептична оценка

10.00 лв.

*Посочените цени са за една проба и са без начислен 20% ДДС.

 

ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ

ЦЕНА*

1

Алкохол на джибри

50.00 лв.

2

Захар на джибри

50.00 лв.

3

Алкохол във винени утайки

50.00 лв.

Определяне на енергийната стойност /въз основа на алкохолно съдържание и/или захарно съдържание/

10.00 лв.

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА/ ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ

100.00 лв.

ОБУЧЕНИЕ по показатели (от 1 до 5 показателя)(на ден)

125.00 лв.

ОБУЧЕНИЕ за работа с апаратура (на ден)

125.00 лв.

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

4.00 лв.

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ ИЛИ РУСКИ ЕЗИК

5.00 лв.

*Посочените цени са за една проба и са без начислен 20% ДДС.

*цена за един показател, когато се заявят всички показатели, едновременно се ползва.

* Изпращане на документи по куриер – 4.00 лв. (За изследвания под 100.00 лв.)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Клиентът следва да заплати дължимото възнаграждение за извършената услуга преди получаването й.
  2. По желание на клиента може да бъде извършено експресно изпитване, като цената за извършената услуга се увеличава с 50 %.
  3. За извършваните от Изпитвателната лаборатория изпитвания за целите на контрола на спиртните напитки по чл. 121, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки, на основание чл. 180, ал. 2, т. 2 и чл. 180, ал. 4, т. 2 от ЗВСН се събират такси в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси, Приложение към чл. 1 на ПМС № 118 от 08.06.1995 г., обн., ДВ, бр. 55 от 16.06.1995 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.
  4. Ценоразписът на услугите, извършвани от Изпитвателната лаборатория към “Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки” ЕООД, гр. София е утвърден със Заповед № РД-10-13 от 01.03.2018 г. на управителя на дружеството и влиза в сила, считано от 02.03.2018 г.
  5. „Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки” ЕООД си запазва правото да актуализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.