НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Ценоразпис

Утвърждавам:

 

                                                                                  ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ

 УПРАВИТЕЛ

 

Ц Е Н О Р А З П И С 

НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ  ОТ ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ

 „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА” ЕООД,

ГР. СОФИЯ

СЧИТАНО ОТ 27.05.2019 ГОДИНА

 

 

 

     

 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

№ по ред

Вид на изпитване

Методи за изпитване

Цена

1.

Органолептично изпитване

 • външен вид
 • цвят
 • мирис

           БДС 9200

 

6,00

2.

Относителна плътност

БДС ISO 279

12,00

3. 

Ъгъл на въртене на равнината на поляризация

БДС ISO 592

18,00

4.

Коефициент на пречупване

БДС ISO 280

12,00

5. 

Киселинно число

БДС ISO 1242

15,00

6.

Естерно число

БДС ISO 709

18,00

7.

Точка на замръзване

БДС ISO 1041

12,00

8. 

Разтворимост в етанол

БДС ISO 875

 

6,00

9.

рН

т.4.6. БС -II – 02

6,00

10. 

Хроматографски профил на етерично масло от

роза (Rosa x damascena Miler) -БДС ISO 9842:2003

(8 компонента)1, - основен

БДС ISO 11024-1

БДС ISO 11024-2

100,00

11.

Хроматографски профил на етерично масло от

роза (Rosa x damascena Miler)

(13 компонента)2 - разширен

БДС ISO 11024-1

БДС ISO 11024-2

130,00

12.

Хроматографски профил на етерично

масло от лавандула (Lavandula

angustifolia mill.) БДС ISO 3515:2004

(13 компонента)3- основен

БДС ISO 11024-1

БДС ISO 11024-2

125,00

13.

Хроматографски профил на етерично

масло от лавандула (Lavandula

angustifolia mill.) БДС ISO 3515:2004

(15 компонента)4- разширен

БДС ISO 11024-1

БДС ISO 11024-2

137,00

14.

Идентичност на съставките на етерично масло

(качествено определяне)5

БДС ISO 11024-1

БДС ISO 11024-2

60,00

15.

Хроматографски профил на етерично масло

(количествено определяне идентифицираните компоненти)

БДС ISO 11024-1

БДС ISO 11024-2

6,00

на компонент

 

АРОМАТНИ ВОДИ

№ по ред

Вид на изпитване

Методи за изпитване

Цена

1.

Органолептично изпитване

 • външен вид
 • цвят
 • мирис

БДС 9200

 

6,00

2. 

Относителна плътност

БДС ISO 279

12,00

3.

Съдържание на етилов алкохол в об % 6

т. 4.3 БС-II-02

(БДС ISO 279)

12,00

4.

Съдържание на етерично масло, %

т. 4.4 БС-II-02

40,00

5. 

 рН

т.4.6. БС -II – 02

6,00

6.

Определяне на

идентичност на цитронерол,

нерол, гераниол и фенил етилов алкохол (качествен анализ)

т. 4.5 БС-II-02

(БДС ISO 11024-1

БДС ISO 11024-2)

60,00

 

АБСОЛЮ РОЗОВО

№ по ред

Вид на изпитване

Методи за изпитване

Цена

1.       

Органолептично изпитване

 • външен вид
 • цвят
 • мирис

БДС 9200

 

6,00

2.       

Относителна плътност

БДС ISO 279

12,00

3.       

Киселинно число

БДС ISO 1242

15,00

4.       

Естерно число

БДС ISO 709

18,00

5.       

Определяне съдържанието

на характерни съставки

/фенилетилов алкохол, цитронерол, гераниол, нерол, етанол, евгенол, метил евгенол/

(количествен анализ)

БДС 17381

(ГОСТ ISO 7609)

95,00

6.       

 Коефициент на пречупване

БДС ISO 280

12,00

КОНКРЕТ РОЗОВ

№ по ред

Вид на изпитване

Методи за изпитване

Цена

1.       

Органолептично изпитване

 • външен вид
 • цвят
 • мирис

БДС 9200

6,00

2.       

Киселинно число

БДС ISO 1242

15,00

3.       

Интервал на топене

т.4.2, БДС 17381

10,00

4.       

Съдържание на абсолю, %

т.4.3, БДС 17381

50,00

5.       

Съдържание на разтворител, %

т.4.4, БДС 17381

20,00

АНАЛИЗ НА БИЛКИ

№ по ред

Вид на изпитване

Методи за изпитване

Цена

1.       

Съдържание на влага

ИЛ-1-АП/2019г.

20,00

2.       

Съдържание на сухо вещество

ИЛ-1-АП/2019г.

20,00

3.       

Обща пепел

EUROPEAN PHARMACOPOEIA

30,00

4.       

Съдържание на етерично масло

ИЛ-1-АП/2019г.

40,00

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1.       

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

6,00

2. 

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

10,00

 

Всички посочени цени са без включен ДДС.

 

 

 

ЛЕГЕНДА:

1 Хроматографски профил - БДС ISO 9842:2003 Rosa x damascena Miler (8 компонента)- Etahanol;Citronellol; Nerol; Geraniol;β -Phenylethanol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Heneicosane-С21;

2 Хроматографски профил разширен - БДС ISO 9842:2003 Rosa x damascena Miler (13компонента) Etahanol;Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol;β -Phenylethanol; Eugenol;  Methyl eugenol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Eicosane- С20; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23; 

3 Хроматографски профил - БДС ISO 3515:2004 (Lavandula angustifolia mill.) (12 компонента) -Limonene; Eucalyptol (cineole);β-Phenanthrene; Ocimene; Camphor Linalol; Lanalyl acetate; Lavandulol; Terpinen 4-ol; Lavandulyl acetate; α-terpineol;

              4 Хроматографски профил разширен БДС ISO 3515:2004 (Lavandula angustifolia mill.) (15 компонента)-Limonene; Eucalyptol (cineole);β-Phenanthrene; Ocimene; Camphor Linalol; Lanalyl acetate; Lavandulol; Terpinen 4-ol; Lavandulyl acetate; α-terpineol ;β-pinen;; β-Myrcene; β-Caryophyllen

          5 При определяне идентичност на съставките на масла различни от розово и лавандулово масло, е необходимо отправяне на предварително запитване до лабораторията за възможност за изпълнение на услугата.

          6 При едновременно заявяване на показател относителна плътност и съдържание на етилов алкохол (за една проба) се заплаща цената само за етилов алкохол.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

 1. Готовите резултати се получават след заплащането им;
 2. Изследванията се извършват до 10 работни дни;
 3. Ценоразписът на услугите, извършвани от Изпитвателната лаборатория към „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла” ЕООД, гр. София е утвърден със Заповед № РД-10-14 от 23.05.2019г. на управителя на дружеството и влиза в сила, считано от 27.05.2019г.
 4. „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла” ЕООД си запазва правото да актуализира настоящия ценоразпис при промяна на пазарните условия.
 5. Това е действащия ценоразпис при възлагане на  еднократни поръчки. 
 6. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно.