НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Как изглежда света на виното през 2018г. в цифри

Изминалата 2018 година, облечена в статистически данни за лозаро-винарския сектор, изглежда приблизително така.

Общата  земеделска площ предназначена за производство на винено грозде, десертно грозде и грозде за производство на стафиди (сух плод) е в размер на 7,5 mha, като в сумата са включени и неплододаващите лозя. Световната лозарска територия е сравнително неравномерно разпределена, като пет основни държави, притежават доминиращия дял от 50% в лозовите насаждания. Без особени изненади, хегемонията в последните три години държат Испания с 11%, Китай 10%, Франция 10%, Италия 9% и Турция 7%.

Присъствието на петте големи е постоянно с незначителна размяна на процентните квоти, като за изминалите пет  години  динамиката в ръста на площите показва спад за Испания, Италия, Франция и Турция и ръст единствено за Китай.

Хил.ха

2013

2014

2015

2016

2017b

 2017/

 2103 в %

 

Испания

973

975

974

975

967

-0.6%

 

Китай

757

813

847

864

870

14.9%

 

Франция

793

789

785

786

786

-0.8%

 

Италия

705

690

682

693

699

-0.9%

 

Турция

504

502

497

468

448

-11.1%

 

 

Предмет на отделно  изследване е динамиката на развитие  на площите в Турция и тяхното разпределение между винени и десертни сортове, както и такива предназначени за производство на стафиди. Анализирайки статистическите данни, следва да се има предвид специфичната политико-икономическа ситуация в страната, както и факта, че заедно с Китай и Индия, Турция е най-големия производител на десертно грозде и грозде предназначено за производство на стафиди.  Съотношението в трите водещи страни е следното Китай – 6% от общото количество грозде е предназначено за производство на стафиди, 83%  десертно грозде и 11% предназначено за производство на вино, Индия 4% за производство на стафиди, 95% десертни сортове, 1% винени сортове, Турция 40% за стафиди, 57% десертни сортове и 2% винени. В този статистически ред доминиращи в площите предназначени за производство на винено грозде остават Испания, Франция и Италия, като сред първите 5 по количество произведено грозде се вписват и САЩ с 6,7 мил.т. за 2017 година.

 

Като цяло количеството произведено грозде в света се разпределя  както следва 42% за десертно грозде, 52% винено и 7% за производство на стафиди.

По отношение на България съотношението произведено винено към десертно грозде е разпределено както следва 93% винени сортове, 7% десертни сортове. Няма данни за декларирано производство на стафиди. За сравнение в съседните ни страни съотношението е следното : Румъния 93% винено грозде, 7 % десертно, Гърция 46% винено грозде, 36% десертно и 16% производство на стафиди.

 

За България общата площ заета с лозови насаждение декларирана към 2017 година е 63 952 ха. 12 680 ха от тях са извън статистическо наблюдение, тъй като се намират извън земеделските стопанства, маломерни са и не са активно обработвани. По данни на Агростатистика площта, която се наблюдава в регистрирани земеделски стопанства е в размер на 51 272 ха., от тях 34 111 са реколтирани.

 

От общата площ 63 952 ха., по данни на Изпълнителната агенция по лозата и виното  60 583 ха са заети с винени сортове лози, разпределени за производство на вина със защитено наименование за произход 15 952 ха., за производство на вина с географско указание 21 159 ха. и за други категории вина (сортови и трапезни) 23 472 ха. Съпоставянето на статистическите данни изисква официално тълкуване, доколкото показва известно несъответствие при разпределението на реално реколтираните площи.

 

По отношение на произведеното количество вина прогнозното количество за 2018 посочено от България е 1,1 mhl. с спад от 1% спрямо 2017 г.

За сравнение производството на вино в световен мащаб показва следните тенденции

Първите пет водещи страни тук са Италия, Франция, Испания, САЩ и Аржентина.

millionhl

 2014

2015

2016

2017b

2018c

2018/2017 количство

2018/2017 %

Италия

44.2

50.0

50.9

42.5

48.5

6.0

14%

Франция

46.5

47.0

45.2

36.6

46.4

9.8

27%

Испания

39.5

37.7

39.7

32.5

40.9

8.4

26%

САЩ*

23.1

21.7

23.7

23.3

23.9

0.5

2%

Аржентина

15.2

13.4

9.4

11.8

14.5

2.7

23%

 

За сравнение посочваме и произведените количества вино в съседни страни в mhl., при същото таблично разпределение.

 

Румъния

3.7

3.6

3.3

4.3

5.2

0.9

21%

Гърция

2.8

2.5

2.5

2.6

2.2

-0.4

-15%

Пазарът на вино показва устойчиви показатели, като пазара на бутилирани вина показва ръст от 20% в съотношение 2013/2017 г., изразени в милиард евро, пазара на пенливи вина ръст от 32% при същите показатели. Същите данни изразени в hl. са съответно 9% ръст за бутилираните вина и 36% за пенливите вина. Изследваното съотношение 2013/2017 година показва спад на пазара на наливни вина изразено в  hl.- 3% и в милиард евро – 16%.

 

Актуализирането на статистическите данни за 2018 година се очаква към средата на 2019 година, когато ще може да бъде представена и по детайлна картина на винения свят  и пазар.

 

Използвани данни и материали

Доклад на OIV  Statistical Report on World Vitiviniculture 2018

Бюлетин на Агростатистика No 342/ април 2018

Доклад за дейността на Изпълнителната агенция по лозата и виното за 2017