НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Търговска марка v/s наименование за произход

Vintners Quality Alliance Ontario (VQA Ontario) е регионална независима организация, оторизирана да проследява и контролира количеството и качеството на вината, произвеждани в район Онтарио. Създадена е през 1999 година с министерско решение, което делегира административни функции на независима организация, с цел постигане на по-добър контрол и проследяемост на продуктите, в случая вино, произвеждани в очертаните райони Lake Erie North Shore, Niagara Peninsula, Prince Edward County и Ontario. Районът се отличава с изключително разнообразие по отношение на структурата и икономическия размера на производителите. Тук успешно се развиват както малки фамилни изби, така и големи корпоративни структури. Обединяващо между тях е портфолиото със силно присъствие на вина с наименование за произход, типични за района и признати от пазара като отличими със специфичен характер и качество.

 

Организацията VQA Ontario притежава широки правомощия, позволяващи и да контролира производството, етикетирането и предлагането на пазара на специфичните за района продукти. В нея могат да членуват лицензирани производителите, независимо от размера на тяхното производство, които приемат и спазват общите правила на района и заплащат установеният членски внос. Прекратяването или загубата на членството води до сериозно редуциране на права в т.ч. ограничаване на етикетирането с използване на запазени за района означения, забрана за производство и продажба на определени категории продукти, загуба на право на достът до фондове администрирани от организацията и т.н.

Като своя основна цел VQA Ontario посочва протекцията на района, чрез фокусиране върху тероара и специфичните сортове, гарантиращи уникален вкусов профил на произвежданите вина. Това гарантира повишаване на добавената стойност, по-добро пазарно позициониране и съответно директни икономически ползи за производителите. Това мотивира производителите в района да приемат и спазват по-строги правила, да ограничат производството си и да спазват приетата обща маркетингова политика.

 

През месец февруари 2019 година върховния съд на административен район Онтарио постанови съдебно решение, което показва ролята и значението на VQA Ontario за формирането на политиката на лозарския район и начина по който се защитават районите. Съдебният спор е между производител на снежно вино от района и организацията. Започнал е по инициатива на производителя, който е загубил членските си права. Съгласно общите правила производителя губи право да етикетира продуктите си с запазените за района означени, като в срок от 18 месеца след прекратяване на членството следва да дистрибутира наличната към момента на прекратяване на членството продукция. След изтичане на посочения срок производителя няма право да предлага на пазара предходно произведена и етикетирана продукция. Нещо повече производителя няма право и да използва регистрирана на негово име търговска марка „Canada’s Icewine Specialists“, в която е интегрирано означение запазено за района. След установения срок производителя продължава да продава описаните продукти. Започналото дело пред първоинстанционен съд приключва в полза на производителя, защото съда приема, че VQA Ontario няма правомощия да отнема вече дадени разрешения, единствено и само поради липса на членство. Съдът се позовава на празнота в правилата на организацията. В резултат на съдебното решение VQA Ontario променя своите правила. Производителя обжалва пред Върховния съд новите правила на организацията, които вече позволяват да му бъдат отнети правата за производство на специфичните местни продукти и правото да използва търговската марка, като оспорва в цялост правомощията на VQA Ontario в т.ч.:

 

  • Правото на дегустационна оценка
  • Правото да бъде ограничавано производството след загуба на членство
  • И не последно място производителя настоява, че правилата на VQA Ontario противоречат на федералните закони и по-конкретно на Закон за търговските марки.

 

За разлика от първоинстанционния съд Върховния съд постановява решение в полза на VQA Ontario, приемайки че в своята цялост правилата на регионалната организация са насочени към защита на потребителите, цел която кореспондира с целта на федералния закон. Още повече съда посочва, че федералния закон никъде не е посочил, че собственика на търговска марка има право да я употребява навсякъде и при всякакви условия още повече когато това влиза в противоречие с регионални правила, насочени към защита на района, производителите и потребителите. В този смисъл съда приема, че Закона за търговските марки защитава правата на собственика на марката, но не гарантира негово безусловна позитивно право. Особено в случаите когато марката влиза в конфронтация със наименования за произход и/или специфични традиционни наименования а даден район. В този случай приоритет трябва да имат и имат регионалните правила.