НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Все повече лозари се ориентират към екологични практики с висока добавена стойност

През 2012 година френското правителство създава сертификатът за висока добавена стойност в резултат на прилагани екологични практики HVE (Haute Valeur environnementale). Целта е в един сертификат да бъдат обединени всички екологични инициативи и сертифициращи процедури и така да се повиши заинтересоваността на производителите, като им се даде възможност, с минимална административна тежест, да добавят към продуктите си допълнителна стойност.

След 2018 година сертификатът е съгласуван с общата стратегия на закона EGAlim,  за изравняване на условията за достъп до пазара в сектор Земеделие и храни. Сертификатът може да бъде индивидуален и колективен и е потвърден с уникален знак, който може да са поставя върху етикетите на бутилките. Каква е практическата стойност на сертификатът, какво на практика потвърждава той? Би могло да се каже, че сертификатът HVE е обобщена или допълнителна добра практика към наръчника за биологично земеделие. Сертифицирането по HVE преминава през няколко етапа и на първо ниво не изисква изцяло премахване на фитосанитарните продукти в стопанството, нито предоставяне на гаранции за устойчивостта на прилаганите био и екологични практики.  Две са степените на одит, след които производителя може да използва означението HVE. Първата или А степен изисква от производителите минимални резултати при покриването на добрите практики, свързани с фитосанитарния контрол, торенето и използването на водите. До началото на 2019 година 72% от сертифицираните производители са покрили това ниво. Следващото ниво Б на одит се базира на съхраняването на биоразнообразието в стопанството и относителния дял на допълнително влаганите суровини в крайния продукт (по-малко или равно на 30%).

На 01 януари 2019 година министерство на земеделието сертифицира 1519 стопанства, от които 1375 са лозарски. Отчита се забележителен ръст на стопанствата, които са в готовност да бъдат сертифицирани по HVE. Като  цяло се отчита, че стопанствата насочени към прилагани на добри екологични практики нарастват със значителен темп – около 80% на година. На базата на тези данни правителството планира към 2030 година да бъдат сертифицирани  50 000 стопанства.

Поддържането на сертификатът се извършва от браншови организации например  организацията на  Независимите винари и местните синдикати. Синдикатът в район Côtes-du-Rhône е позициониран като орган за координация и връзка със сертифициращия орган. Интересът към сертификатът нараства и поради факта на засиленото пазарно търсене на продукти със знак HVE. И ако до тук необходимите стъпки от страна на лозарите са били свързани със спазването на правилата и традициите в земеделието в т.ч. и био, следващата стъпка е използване на техническите достижения за постигане на висок екологичен ефект. Ако стопанствата са били вече биологични или биодинамични, не са напоявали и спазвали традиционните земеделски практики  сега вече трябва да  залагат и на запазване на биоразнообразието. Редукцията на фитосаниратните продукти, включително и тези за био обработка, запазването на биоразнообразието и естествената среда на развитие на видовете, отчитат производителите, е сложен процес, свързан с много допълнително образование.

За да бъдат сертифицирани производителите преминават през два одита за период от три години. Процедурата е максимално облекчена за кандидатстващите, като основно проверките на заявените данни се извършват по административен ред. Разходите за сертифициране се определят в размер на не повече от 800 евро за три години. HVE сертификатът става все по-популярен не само сред лозарите и винарите, но и сред потребителите. Това означава, че той успешно изпълнява основната си функция да добавя стойност към крайния продукт.

Източник https://www.mon-viti.com

За НИВСНЕМ адв.Ивана Мурджева