НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Обява за избор на застраховател

„Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла” ЕООД О Б Я В Я В А: Конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско“ за МПС на Дружеството се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

1. Общи условия

Обект на застраховка „Гражданска отговорност“ са 2 (две) МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1. Обект на застраховка „Каско“ са 2 (две) МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1. 2. Срок на застраховката

Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на застрахователната полица по застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“. 3. Съдържание на офертата

Офертата следва да съдържа най-малко следното:

➢ Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на Кодекса за застраховането;

➢ Декларация удостоверяваща че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в в съответната процедура по обявяване;

➢ Декларация за липса на просрочени задължения;

➢ Декларация за липса на свързаност;

➢ Предложение относно:

3.1.застраховка „Гражданска отговорност“ – застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 1 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1;

3.2.застраховка „Каско“:

а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – пожар, природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП;

Забележка: покритите рискове – неограничен брой ПТП на паркинг и кражба на външни детайли се удостоверяват с декларация от кандидата, неразделна част от Предложението.

б) застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 1 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1; в) застрахователна стойност (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в Приложение № 1 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в Приложение № 1; Забележка: Застрахователните премии за автомобилите следва да бъдат не помалки от минималната премия на съответния застраховател, осигуряваща отстраняване на всички щети в „доверен сервиз”.

Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага оригинал на пълномощното). Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала” с подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат. 4. Изисквания към участниците

4.1.Предложения за участие в конкурса се подават от юридически лица лицензирани застрахователни дружества; 4.2.За участие в конкурса се допускат кандидати подали предложения съгласно изискванията и условията на конкурса; 4.3.До участие в конкурса не се допускат лица, които имат просрочени задължения към „НИИВСНЕМ“ ЕООД; 4.4.До участие в конкурса не се допускат лица, които са сключили договор по чл.21 или чл.22 от закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 4.5.До участие в конкурса не се допускат лица, които са свързани лица по смисъла на §1, т.1. от ДР на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с „НИИВСНЕМ“ 4.6. ЕООД.

5. Представяне на офертите

5.1.Начин на представяне на офертите

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се комплектуват всички документи, посочени в т. 3. Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за задължително застраховане „Гражданска отговорност” и „Каско“ на моторните превозни средства, собственост на „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

5.2.Място и срок на представяне на офертите

Офертите се представят в деловодството на „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр. София 1606, ул. ”20-ти април” № 13, всеки работен ден, в срок до 17:30 часа на 18.06.2019 година. Оферти след указания срок не се приемат и съответната оферта се връща незабавно на участника.

6. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представянето им.

7. Оценяване и класиране на офертите

7.1.Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. 3 по-горе.

7.2.Критерий за оценка на предложенията – „най-ниска цена“

8. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

9. Допълнителна информация

„Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор. Възложителят уведомява всички участници, че изборът на застраховател подлежи на одобрение от едноличният собственик на капитала. В срок до 10 дни от получаване на одобрението по предходното изречение, Възложителят ще сключи договор с одобрения застраховател. Приложение № 1 е публикувано на електронната страница на Министерството на икономиката www.mi.government.bg и на сайта на Дружеството www.nivsnem.bg .

За допълнителна информация 02 818 49 80, 0884830565, g.todorov@niivsnem.bg Георги Тодоров.