НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ОФИЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Микробиолог

Основни задължения:
• извършва изпитвания от обхвата на дейност на лабораторията съгласно установените методи и инструкции, включително приготвяне на разтвори и контрол на качеството;
• участва при верифицирането и валидирането на методи за изпитване;
• провежда вътрешно калибриране на ТС;
• участвия при проучванията за нови методи за изпитване
• участва в процесите по проучване, разработване и внедряване на нови услуги и методи за изпитване;
• попълва и води необходимите записи от СУ;

Изисквания:
• висше образование - степен: бакалавър/магистър;
• специалност: микробиолог, биохимик, химик, инженер-химик, инженер-технолог/биотехнолог;
• компютърна грамотност, MS Office;
• ползва английски език;
• професионален опит – не се изисква
(наличието на опит е предимство);

Умения и компетентности:
• познава и прилага в работата си продуктите и методите за изпитване;
• познава и прилага вътрешните документи, свързани с дейността на лабораторията;
• познава и прилага външните нормативните документи, свързани с дейността на лабораторията;
• позитивно и конструктивно мислене, умения за работа в екип и комуникативност;
• способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
• способност да предлага иновационни решения на проблемите в рамките на съществуващите възможности;
• способност да представя идеи (устно и писменно);
• инициативност, стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;

Ние предлагаме:
• работа на постоянен трудов договор и пълен работен ден;
• допълнителни социални придобивки;
• предварително и съпътстващо обучение в процеса на работа;
• възможности за професионално развитие.

Предимство:
• да познава изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и да работи свободно с документите от СУ;
• да познава методите за изпитване на вино, спиртни напитки и етерични масла;
• да владее необходимите анализи и свързаните с тях изчисления (стехиометрични, приготвяне на разтвори и др);
• интерес към разучаване и използване на технически средства и апарати (GC, AAS, HPLC и др);

Необходими документи:
• автобиография с актуална снимка;
• мотивационно писмо;
• препоръки от предишен работодател /предимство/.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник както и по e-mail: g.todorov@niivsnem.bg
• град София ПК 1606, ул. „20-ти април“ №13
• телефон: 02/8184980
• лице за контакт: Георги Тодоров
Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 21 февруари 2020 г.